Walne Zgromadzenie Rolmex Spółka Akcyjna - 14.09.2021 r.

2021-08-25 00:00:00

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd ROLMEX S.A. w Warszawie, zwołuje na dzień 14.09.2021 r. na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rolmex Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020;
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok;
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki Rolmex S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
  6. podziału zysku za 2020 rok;
  7. zmiany składu Rady Nadzorczej;
  8. umorzenia akcji;
  9. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
  10. ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki,
  11. przeznaczenia na kapitał zapasowy niewykorzystanej części kapitału rezerwowego utworzonego w 2020 roku na wykup akcji własnych,
  12. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 10. Zamknięcie zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również odpisy sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółki Rolmex S.A. w Warszawie, ul. Olkuska 7 od 31.08.2021r. w godz. 8:00 – 16:00 we wszystkie dni robocze.Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.Stosownie do art. 402 § 2 KSH Spółka podaje dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki Rolmex S.A. wynosi 598.498,05 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -  42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 26.174 akcji imiennych serii „E” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda.”

Proponowane brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki Rolmex S.A. wynosi 505.580,35 zł (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na: - 1.693 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii „A” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, -  42.462 (czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii „B” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 3.556 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „C” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda, - 94.706 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji imiennych serii „D” po 3,55 zł (trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) nominalnej wartości każda.”

W § 8 dotychczasowe zapisy oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w poniższym brzmieniu:

2. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.