Walne Zgromadzenie Wspólników Rolmex Spółka Akcyjna - 20.09.2022 r.

2022-08-30 00:00:00

Działając na podstawie art. 6 ust 2 Statutu Rolmex S.A., Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 września 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Rolmex S.A. w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 7.

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021;
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok;
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki Rolmex S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
  6. podziału zysku za 2021 rok;
  7. powołania na kolejną kadencję obejmującą lata 2022-2025 członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia;
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.